Algemene verkoopvoorwaarden Finovi B.V. en Finovi Service en Onderhoud B.V.

Lees onze algemene verkoopvoorwaarden hieronder of download de algemene verkoopvoorwaarden.

downloaden

Deel A: Algemeen

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna AV) gebruiken wij allerlei begrippen. In dit artikel kan je lezen wat wij met deze begrippen bedoelen:

a) Finovi: Dat zijn Finovi BV en Finovi Service en Onderhoud B.V. Finovi BV is geregistreerd onder het KvK-nummer 56877781. Finovi Service en Onderhoud B.V. is geregistreerd onder het KvK-nummer 75669684. In deze AV wordt Finovi ook wel aangeduid met “ons” of “onze”.

b) Opdrachtgever: Dat ben jij. Anders gezegd, met jou sluiten wij een Overeenkomst waarin staat welke diensten en werkzaamheden wij in jouw opdracht verrichten.

c) Hulppersonen: Dat zijn personen of bedrijven die wij inschakelen om onze Overeenkomst na te komen.

d) Overeenkomst: Het document waarin wij samen onze afspraken schriftelijk vastleggen.

e) Schriftelijk: Per e-mail, brief, per Whatsapp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hieraan gelijkwaardig is.

Artikel 2: Toepasselijkheid, gebruik en waar zijn ze te vinden?

2.1 Deze AV zijn van toepassing op onze offertes en op de Overeenkomsten die wij sluiten. Wij houden het graag overzichtelijk als het gaat om de algemene voorwaarden. Jouw algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing.

2.2 Voeren wij volgens de Overeenkomst ontwerp- en advieswerkzaamheden uit dan is op deze werkzaamheden De Nieuwe Regeling 2011, herziening 2013 (hierna: DNR 2011) van toepassing. In deel B van deze AV staan de afwijkende bepalingen op de DNR 2011 vermeld.

2.3 Voeren wij volgens de Overeenkomst aannemingswerkzaamheden uit dan zijn op deze werkzaamheden de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (hierna: UAV 2012) van toepassing.

2.4 Is er een verschil tussen onze Overeenkomst en deze AV, DNR 2011 en UAV 2012 dan geldt de inhoud van de overeenkomst, tenzij wij in de Overeenkomst dan wel in het bestek afwijkende afspraken hebben gemaakt.

2.5 Als een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze AV wordt vernietigd, dan komen wij een nieuwe bepaling overeen die hetzelfde doel en dezelfde strekking heeft als de originele bepaling. De rest van deze AV blijft van kracht.

2.6 Wij sturen een exemplaar van de AV bij onze Overeenkomst naar jou toe. Omdat DNR 2011 en UAV 2012 omvangrijk zijn vind je hier een link naar DNR 2011 en een link naar UAV 2012. Door op deze links te klikken kan je DNR 2011 en UAV 2012 inzien. We hebben de AV, DNR 2011 en UAV 2012 ook op onze website finovi.nl gezet. Je kunt ze ook daar inzien, downloaden en printen.

Artikel 3: Onze offerte en de totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Onze offerte heeft een vrijblijvend karakter en geldt 30 dagen na de dagtekening op de offerte. Als wij een andere termijn afspreken, dan leggen wij dat in onze offerte vast.

3.2 Onze Overeenkomst komt tot stand, nadat deze schriftelijk dan wel elektronisch door ons beiden is ondertekend.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

4.1 Wij blijven eigenaar van de door ons aan jou geleverde zaken zolang wij op grond van onze Overeenkomst nog een vordering op jou hebben. Het gaat hierbij om de vorderingen die in artikel 92 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek staan. Het gaat om: (i) de tegenprestatie voor door ons geleverde of te leveren zaken, (ii) de tegenprestatie voor verrichte of te verrichten werkzaamheden (advies, montage of installatie van de geleverde zaken) en (iii) schadevergoedingsvorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van onze Overeenkomsten.

4.2 Zolang het eigendomsvoorbehoud uit lid 1 geldt, zorg jij ervoor dat de zaken deugdelijk worden opgeslagen en heel en onbeschadigd blijven. Jij zorgt voor een afdoende verzekering tegen brand, diefstal en vandalisme. Jij verpandt deze zaken niet aan derden en draagt deze ook niet aan derden over.

4.3 Kom jij de verplichting uit lid 1 en 2 van dit artikel niet na dan hebben wij het recht om de door ons geleverde zaken terug te nemen. Jij geeft ons daarvoor op ons verzoek toegang tot jouw terrein en het gebouw waarin jij de door ons geleverde zaken bewaart. Wij hebben ook het recht om het volledige overeengekomen bedrag van jou vorderen. Dat is in elk geval mogelijk als de geleverde zaken zich niet meer in jouw bezit bevinden.

Deel B: Ontwerp- en advies en ontwerpwerkzaamheden

Zoals gezegd zijn op onze ontwerp- en advieswerkzaamheden DNR 2011 van toepassing. Wij houden van maatwerk. De hierna genoemde artikelen uit de DNR 2011 zijn nadrukkelijk niet van toepassing en worden door de hieronder genoemde tekst vervangen:

Artikel 2 lid 2: Algemene bepalingen over de opdracht

“De adviseur stelt deze regeling beschikbaar op de website www.finovi.nl.

Artikel 5: Werkzaamheden door anderen

“De adviseur is bevoegd om derden in te schakelen in verband met de opdracht van de opdrachtgever. Bij de selectie van deze derden betracht de adviseur de nodige zorg. De adviseur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten van deze derden. De opdrachtgever machtigt de adviseur namens hem een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derden te aanvaarden. De adviseur staat uitdrukkelijk niet in voor voldoening van hun honorarium.”

Artikel 6 lid 1: Aanstellen van meer dan één adviseur

“Maakt de behoorlijke realisatie van het project het aanstellen van een of meer derden-adviseurs noodzakelijk, dan gaat de opdrachtgever daartoe niet over dan na schriftelijke goedkeuring van de adviseur.”

Artikel 11 lid 3: Algemene verplichtingen van de adviseur

“De adviseur sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af die dekking geeft tot een bedrag van € 2.500.000, -. Voor aansprakelijkheid die niet valt onder de dekking van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, is adviseur aansprakelijk voor ten hoogste het honorarium dat ter zake van een specifieke opdracht gedurende het laatste jaar door adviseur in rekening is gebracht tot een maximum van € 25.000, -.”

Artikel 12 lid 7: Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

“De opdrachtgever draagt zijn opdrachtgeverschap niet geheel of gedeeltelijk over aan een ander zonder schriftelijke mededeling aan en toestemming van de adviseur.”

Artikel 14 lid 5: Schadevergoeding

“De adviseur is ten opzichte van de opdrachtgever niet aansprakelijk voor tekortkomingen van personen die de Opdrachtgever heeft voorgeschreven. De opdrachtgever vergoedt de door de adviseur ontstane extra kosten die adviseur door de tekortkoming van de voorgeschreven persoon heeft moeten maken.”

Deel C: uitvoeren werkzaamheden aanneming van werk

Op onze aannemingswerkzaamheden zijn, zoals gezegd, de UAV 2012 van toepassing. Ook hier houden wij van maatwerk. In overeenstemming met de UAV 2012 zetten we eventuele afwijkingen van de UAV 2012 in de Overeenkomst dan wel in het bestek.

VRAGEN?

Heb je vragen over de algemene verkoopvoorwaarden? Stel ze gerust.

Neem contact op
Peter - Ons team