Algemene verkoopvoorwaarden Finovi B.V.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden worden hierna aangehaald als de AVV-Finovi en maken deel uit van elke door Finovi B.V., hierna te noemen Finovi, uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen Finovi en haar wederpartij schriftelijk is afgeweken.
 2. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
 3. Indien één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.
 4. Op door Finovi te realiseren werken zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (hierna UAV 2012) van toepassing. De opdrachtgever wordt geacht de UAV 2012 met eventuele bijlagen te kennen.
 5. De bepalingen van de UAV 2012 gelden voor zover daarvan in de aanbieding of de AVV-Finovi niet nadrukkelijk is afgeweken.
 6. De AV-Finovi zijn op de website www.finovi.nl geplaatst en daar eenvoudig te raadplegen, te printen en te downloaden.

Artikel 2: Aanbiedingen en opdrachten

 1. Alle aanbiedingen zijn een vrijblijvend aanbod.
 2. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
 3. Tenzij in de aanbieding anders is vermeld, worden alle door Finovi uitgebrachte aanbiedingen gedurende 30 dagen na dagtekening gestand gedaan.
 4. Finovi zal uitgaan van de juistheid van de door wederpartij verstrekte gegevens en hierop haar aanbieding baseren. Schade voortvloeiend uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van wederpartij.
 5. Mondelinge opdrachten worden schriftelijk of elektronisch door Finovi bevestigd. Alleen door deze schriftelijke dan wel elektronische bevestiging is Finovi gebonden.
 6. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn bezwaren tegen de opdrachtbevestiging van Finovi schriftelijk aan Finovi kenbaar heeft gemaakt, wordt deze opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.
 7. Alle door Finovi verstrekte tekeningen, ontwerpen, begrotingen en andere bescheiden blijven, ook na het verlenen van de opdracht, eigendom van Finovi en auteursrechten daarop blijven bij haar berusten.

Artikel 3: Grondslagen van de prijs/ prijzen

 1. De aanbieding is (mede) gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. De bij de aanbieding opgegeven prijs/prijzen is/zijn, tenzij anders is overeengekomen, gebaseerd op de geldende kostenbepalende factoren op de datum van de aanbieding. Vanaf deze datum zijn de betalingsregelingen loon- en prijswijzigingen als vermeld in artikel 4, van toepassing.
 3. Het totaalbedrag van de aanbiedingen is voor beide partijen bindend. Uitzonderingen hierop zijn:
  a. verrekening van meer en/of minder werk krachtens artikel 5;
  b. verrekening van andere bijbetalingen en inhoudingen, in die gevallen waarin de bepaalde is voorgeschreven, dan wel kennelijk bedoeld;
  c. verrekening van de wijziging van kosten krachtens de in artikel 4 vermelde betalingsregelingen loon- en prijswijzigingen.

Artikel 4: Betalingsregelingen inzake loon- en prijswijzigingen

 1. Indien na de datum van de aanbieding wijzigingen optreden in:
  a. de loonkosten als bedoeld in lid 2;
  b. de prijzen van de te leveren materialen en/of de door de uitvoering van het werk benodigde brandstoffen, als bedoeld in de leden 4 en 5, worden de daaruit voortvloeiende hogere en/of lagere kosten verrekend.
 2. Onder de loonkosten worden verstaan: lonen en de daarop betrekking hebbende sociale lasten van de ten behoeve van het werk tewerkgestelde.
 3. Voor verrekening van prijswijzingen komen in aanmerking alle materialen en/of brandstoffen, die vastgesteld zijn volgens de Risicoregeling GWW 1995.
 4. Voor de ten behoeve van het werk geleverde materialen, waarvoor de door de onder lid 4 vermelde regeling geen standaardprijzen zijn vastgesteld, worden de hogere of lagere kosten bepaald door herleiding tot prijzen van materialen waarvoor dezelfde of vergelijkbare grondstoffen zijn gebruikt en waarvoor wel prijzen volgens de Risicoregeling GWW 1995 zijn vastgesteld. Expliciet daarin vermeld zijn toeslagen met betrekking tot loonstijgingen en brandstofprijsstijgingen, evenals hoog- en laagwatertoeslagen op te leveren materialen.

Artikel 5: Meer en minder werk

 1. Finovi is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in mindering te brengen op het totaalbedrag van de aanbieding. Verrekening geschiedt bij de betalingstermijnen.
 2. Als meerwerk wordt mede beschouwd al hetgeen door Finovi, hetzij op verzoek van de opdrachtgever of de directie, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd, terwijl minderwerk omgekeerd evenzo wordt vastgesteld. Het bepaalde in artikel 1646 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6: Uitvoering door derden

 1. Finovi kan het werk gedeeltelijk aan derden opdragen onder door haar aan deze derden te stellen voorwaarden.
 2. Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde onderaannemer is of wordt voorgeschreven, wordt de opdrachtgever geacht de door deze onderaannemer gehanteerde voorwaarden te kennen en te hebben aanvaard dan wel te hebben goedgekeurd.

Artikel 7: Oplevering

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op de eerste van de beide tijdstippen, waarop hetzij Finovi na de voltooiing van het werk daarvan aan opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kennis heeft gegeven, hetzij opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen.
 2. Finovi zal het werk opleveren binnen de overeengekomen opleveringstermijn, behoudens het geval van overmacht.
 3. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is Finovi aan opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders door partijen is overeengekomen.

Artikel 8: Overmacht

 1. Indien Finovi door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen, dan wel indien deze nakoming bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, heeft Finovi het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, ter harer keuze, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesse kan doen gelden.
 2. Als overmacht zal Finovi mogen beschouwen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, bedrijfsstoornis, werkstaking, overstroming, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid, welk ook, verbod van levering door enige particuliere of overheidsinstantie, het niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen door derden, abnormale weersomstandigheden, verkeersstoringen, belemmerde of gesloten scheepvaart, gebrek aan grond-, hulp-, en brandstoffen en alle buiten de schuld van Finovi ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen al dan niet tijdelijk mocht worden verhinderd.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Finovi geleverde goederen blijven eigendom van Finovi totdat opdrachtgever aan zijn  betalingsverplichtingen uit de overeenkomst jegens Finovi heeft voldaan. Zolang opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht opdrachtgever zich jegens Finovi om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond door Finovi opeisbaar.
 2. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Finovi, heeft Finovi het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, meteen terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal opdrachtgever aan Finovi op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan opdrachtgever eigenaar of beheerder is, zodat Finovi zijn eigendommen kan revindiceren.
 3. Door opdrachtgever verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van Finovi waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid Finovi

 1. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan wordt de aansprakelijkheid van Finovi geregeld door het bepaalde in onderhavig artikel en de UAV.
 2. Indien en voor zover opdrachtgever en Finovi garantie zijn overeengekomen, kan opdrachtgever van Finovi uitsluitend en alleen nakoming van deze garantie verlangen.
 3. Opdrachtgever biedt Finovi in alle gevallen eerst gelegenheid een eventueel gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. De opdrachtgever verwittigt Finovi binnen 30 dagen na het bekend worden van het gebrek, bij gebreken waarvan aanspraken ter zake van opdrachtgever komen te vervallen.
 4. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien hijzelf aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Finovi heeft voldaan.
 5. Finovi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, omzetschade, gederfde winst, imagoschade, milieuschade, enz.
 6. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Finovi beperkt tot nakoming van de in dit artikel omschreven verplichtingen van Finovi.
 7. De aansprakelijkheid van Finovi onder de UAV is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Finovi wordt uitgekeerd.
 8. Finovi is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materieel en materiaal, voor zover veroorzaakt door:
  a. foutieve constructies en/ of berekeningen door Finovi of in haar opdracht door derden gemaakt;
  b. fouten of nalatigheid bij de uitvoering van het werk, van Finovi, haar ondergeschikten of van personen, die door Finovi op het werk zijn aangesteld.
 9. Het maximum door Finovi met betrekking tot een werk te vergoeden schadebedrag is beperkt tot het bedrag, waarvoor dat werk is of zou worden uitgevoerd.
 10. De aansprakelijkheid van Finovi uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen in de leden 2 en 3 van dit artikel is vermeld; elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere directe of indirecte schade, van welke aard of omvang ook, is uitgesloten.
 11. Finovi is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met de uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er spraken is van opzet of grove schuld van bij of namens Finovi in dienst zijnde personeel. Opdrachtgever zal Finovi vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

Artikel 11: Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever garandeert dat Finovi tijdig kan beschikken over:
  a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, tekeningen);
  b. het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk wordt uitgevoerd;
  c. een deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid van de bouwplaats voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, afvalstoffen en hulpmiddelen;
  d. deugdelijke aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, telefoon, fax, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;
 2. De benodigde elektriciteit, gas en water komt voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever garandeert, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Finovi behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daardoor geen vertraging of anderszins hinder ondervindt.
 4. De directievoerder is bevoegd opdrachtgever te vertegenwoordigen tenzij en voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Voor zover relevant is opdrachtgever verplicht Finovi voor aanvang van het werk schriftelijk op de hoogte te stellen van de aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen, zoals bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten.
 6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor:
  a. De door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies; zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en inlichtingen.
  b. Kosten ten gevolge van vertraging in het vertrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van Finovi komen voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor:
  a. Alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken, bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven.
  b. Alle schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de datum van de offerte in werking treden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12: Betaling

 1. Betaling van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag zal zonder korting of beroep op verrekening geschieden door voldoening in termijnen, zoals in de aanbieding is omschreven. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden direct rente verschuldigd, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente indien deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
 3. Incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van opdrachtgever. De te vergoeden buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op tenminste 10% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 375,00. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

Artikel 13: Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Finovi tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld van Finovi, haar onderaannemers of haar leveranciers en met inachtneming van hetgeen in lid 2 bepaald is.
 2. De vrijwaring geldt slechts voor het bedrag dat, om welke reden dan ook, niet door een aansprakelijkheidsverzekering van Finovi wordt uitgekeerd.

Artikel 14: CAR-verzekering

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Finovi medeverzekerd op een door opdrachtgever ten behoeve van het werk afgesloten Construction Alle Risk (CAR)-verzekering, waarvan de voorwaarden voor Finovi op diens verzoek bij opdrachtgever ter inzage liggen. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de opdrachtgever kan Finovi een Construction Alle Risk (CAR)-verzekering ten behoeve van het werk afsluiten. Premiekosten worden als kosten op het project doorbelast aan de opdrachtgever.

Artikel 15: Geschillen

 1. Geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij arbitrage is overeengekomen.