Algemene inkoopvoorwaarden en onderaannemingsvoorwaarden Finovi B.V. en Finovi Service en Onderhoud B.V.

Lees onze algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden hieronder of download deze via de knop.

downloaden

Algemeen deel

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden gebruiken wij allerlei begrippen. In dit artikel kan je lezen wat wij met deze begrippen bedoelen:

A) Finovi: Dat zijn Finovi BV en Finovi Service en Onderhoud B.V. Finovi BV is geregistreerd onder het KvK-nummer 56877781. Finovi Service en Onderhoud B.V. is geregistreerd onder het KvK-nummer 75669684. In deze AV wordt Finovi ook wel aangeduid met “ons” of “onze”.

B) Leverancier/onderaannemer: Dat ben jij. Anders gezegd, met jou sluiten wij een Overeenkomst waarbij jij ofwel zaken aan ons levert – dan ben je leverancier- of in onze opdracht (ook) werkzaamheden verricht of diensten verleent – dan ben je onze onderaannemer-.

C) Hulppersonen: Dat zijn personen of bedrijven die jij inschakelt om onze Overeenkomst na te komen.

D) Overeenkomst: Het document waarin wij onze afspraken schriftelijk vastleggen.

E) Principaal: Dat is de opdrachtgever van Finovi B.V. en/of Finovi Service en Onderhoud B.V.

F) Schriftelijk: Per e-mail, per Whatsapp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hieraan gelijkwaardig.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid, gebruik en waar zijn ze te vinden?

2.1. Deze algemene inkoop- en onderaannemings-voorwaarden (hierna AIOV) zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die betrekking hebben op jouw werkzaamheden; het leveren van zaken en/of werkzaamheden en/of diensten aan ons. Wij houden het graag overzichtelijk als het gaat om de algemene voorwaarden. Jouw algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing.

2.2. Als wij van deze AIOV afwijken, dan geldt dat alleen voor dat specifieke geval. Deze incidentele afwijking leggen wij schriftelijk vast.

2.3. Is er een verschil tussen onze Overeenkomst en deze AIOV dan geldt de inhoud van de overeenkomst.

2.4. Als een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze AIOV wordt vernietigd, dan komen wij een nieuwe bepaling overeen die hetzelfde doel en dezelfde strekking heeft als de originele bepaling. De rest van deze AIOV blijft van kracht. Wij sturen een exemplaar van de AIOV bij onze Overeenkomst naar jou toe. Je kunt de AIOV ook op onze website www.finovi.nl vinden.

 

Artikel 3. Offertes, totstandkoming van, wijziging en onduidelijkheden in de Overeenkomst

3.1. Onze aanvraag aan jou om een offerte uit te brengen, bindt ons niet. Jouw offerte geldt onherroepelijk gedurende 60 dagen nadat wij deze offerte hebben ontvangen. Als wij een andere termijn afspreken dan leggen wij dat in onze Overeenkomst vast.

3.2. Onze Overeenkomst komt tot stand als wij bij jou een schriftelijke opdracht tot de levering plaatsen en jij onze opdracht binnen 14 dagen schriftelijk bevestigt. Totdat jij onze opdracht niet bevestigt, mogen wij de opdracht nog intrekken. Wij zijn in dat geval niet verplicht om kosten aan jou en aan jouw hulppersoon te betalen.

3.3. Wij mogen de inhoud van onze Overeenkomst wijzigen. Wij brengen jou schriftelijk van deze wijziging op de hoogte. Dat doen wij binnen 7 werkdagen nadat wij van de noodzaak van deze wijziging op de hoogte zijn gekomen. Jij voert de gewijzigde Overeenkomst daarna uit. Daaraan zijn voor ons geen gevolgen in tijd en geld verbonden. Dit is anders als jij ons binnen 7 werkdagen na ons bericht over de wijziging, schriftelijk laat weten dat uitvoering van de gewijzigde Overeenkomst niet van jou kan worden gevraagd. In dat geval stuur je ons een opgave van de extra kosten en van de gewijzigde levertijd. Aan de hand van deze opgave maken wij samen een afspraak.

3.4. Is onze aanvraag, Overeenkomst en bijbehorende informatie niet duidelijk, laat dat dan binnen 7 werkdagen schriftelijk aan ons weten.

 

Artikel 4. Factureren

4.1. Jij verzendt jouw factureren bij voorkeur naar facturen@finovi.nl.

4.2. Jouw factuur bevat het opdrachtnummer/projectnummer en inkoopordernummer en een specificatie van de door jou in rekening gebrachte kosten.

4.3. Op jouw factuur staat een betalingstermijn van 60 dagen. Deze betalingstermijn start op het moment dat wij jouw factuur hebben ontvangen.

4.4. Mochten wij jouw factuur niet binnen 60 dagen betalen, dan stuur je ons een kosteloze herinnering. Wij zullen jouw factuur daarna zo spoedig mogelijk – uiterlijk binnen 14 dagen – betalen, tenzij wij van mening zijn dat jouw factuur niet juist is, maar dat laten wij je dan natuurlijk eerder weten.

4.5. Mocht onze Principaal het niet eens is met de door jou ingediende factuur dan wel meer informatie nodig hebben om jouw factuur te kunnen beoordelen, dan lever je op ons schriftelijk verzoek kosteloos de nodige informatie. De betalingstermijn van jouw factuur wordt in dat geval verlengd.

 

Artikel 5. Prijs en prijsherziening

5.1. Jouw prijzen zijn exclusief btw. In jouw prijzen zijn alle kosten in verband met de nakoming van jouw verplichtingen – en jouw Hulppersonen – inbegrepen. Jouw prijzen staan voor een periode van 1 jaar na het sluiten van onze Overeenkomst vast. Na 1 jaar mag jij de prijzen eenmaal per jaar aanpassen aan de hand van hetzelfde prijsindexcijfer dat wij in onze overeenkomt met onze principaal hebben afgesproken. In onze Overeenkomst staat welk prijsindexcijfer van toepassing is.

 

Artikel 6. Geheimhouding en verwerking persoonsgegevens

6.1.  Jij bent verplicht om geheimhouding in acht te nemen over de inhoud van onze Overeenkomst en over alle informatie en producten in de ruimste zin van het woord die uit de Overeenkomst voortkomen. Jij sluit met jouw personeel en/of door jou ingeschakelde derden een schriftelijke overeenkomst waarin jij deze derden dan wel ingeschakelde derden dezelfde geheimhoudingsplicht oplegt. De verplichtingen uit dit artikel gelden ook nadat onze Overeenkomst is beëindigd.

6.2.  Als wij bij de uitvoering van onze Overeenkomst persoonsgegevens verwerken dan sluiten wij daarvoor een verwerkingsovereenkomst. Je vindt een voorbeeld van zo’n verwerkersovereenkomst op onze website www.finovi.nl.

 

Artikel 7. Non-concurrentie

7.1   Jij mag geen rechtstreekse prijsopgaven en/of aanbiedingen aan onze Principaal doen over het project waarop onze Overeenkomst betrekking heeft.

 

Artikel 8. Ketenaansprakelijkheid, uitbesteding en inlening

8.1.  Je hebt onze schriftelijke toestemming nodig als je de uitvoering van onze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde wil uitbesteden of gebruik wil maken van ingeleende Hulppersonen. Van onze schriftelijke toestemming is pas sprake als wij instemmen met de inhoud van jouw schriftelijke Overeenkomst met jouw Hulppersonen.

8.2.  Maak je gebruik van ingeleende Hulppersonen dan houd jij je strikt aan de regels die volgen uit de volgende wet- en regelgeving:

A) Wet arbeid vreemdelingen (WAV);

B) Wet allocatie arbeidskrachten intermediairs (WAADI);

C) Wet aanpak Schijnconstructies (WAS);

D) Wet op de identificatieplicht (WID);

E) Wet Ketenaansprakelijkheid en de inlenersaansprakelijkheid.

8.3. Jij garandeert dat jij de toepasselijke CAO(‘s) naleeft en dat jij de premies, sociale verzekeringen en loonbelasting, inclusief premies volksverzekeringen, volledig voldoet (mede in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid).

8.4. Op basis van de Wet Ketenaansprakelijkheid heb jij in het bijzonder nog de volgende verplichtingen:

A) Jij zorgt ervoor dat er te allen tijde een G-rekening beschikbaar is;

B) Op ons verzoek toon jij ons de inschrijving van jouw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

C) Op jouw facturen zet jij jouw btw-nummer en van het nummer van jouw vestigingsvergunning, voor zover deze voor de uitoefening van jouw onderneming vereist is;

D) Op ons verzoek overhandig jij ons een lijst met daarop de namen van alle Hulppersonen die jij direct of indirect te werk stelt. Jij stuurt ons deze lijst voordat jouw Hulppersonen met de werkzaamheden beginnen;

E) Schakel jij buitenlandse Hulppersonen in en ontstaat er een belastingplicht in Nederland, dan vraag jij voor ieder van deze Hulppersonen een Nederlands BSN nummer aan en verstrek jij ons deze gegevens;

F) Jij garandeert ons dat jouw Hulppersonen beschikken over een geldige tewerkstellingsvergunning;

G) Jij verstrekt ons wekelijks en door jouw (uitvoerder) getekend mandagenregister waarop de opgedragen werkzaamheden staan vermeld;

H) Jij verstrekt ons iedere maand een verklaring waaruit blijkt dat jij de loonbelasting en premies sociale verzekeringen hebt afgedragen;

I) Jouw Hulppersonen kunnen zich altijd met een geldig identiteitsbewijs identificeren en kunnen te allen tijde hun geldige tewerkstellingsvergunning tonen. Mochten jouw hulppersonen geen identiteitsbewijs of geldige tewerkstellingsvergunning kunnen tonen dan kunnen wij hen de toegang tot het werk ontzeggen of hen van het werk verwijderen. Mochten wij hierdoor schade lijden dan zullen wij deze schade volledig op jou verhalen;

J) Jij garandeert dat er tijdens de werkzaamheden op het werk een persoon aanwezig is die zowel in de Nederlandse als in de betreffende vreemde taal met jouw Hulppersonen kan communiceren;

K) Jij legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

8.5.  Jij vrijwaart ons van boetes en/of sancties en/of schade als jij de wettelijke voorschriften en de voorschriften uit dit overtreedt. Als wij toch aansprakelijk worden gesteld omdat jij verplichtingen uit dit artikel niet (volledig) nakomt, dan hebben wij het recht om de gehele schade vermeerderd met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling op jou te verhalen.

 

Artikel 9. Veiligheid en milieu

9.1. Jij bent verplicht om alle instructies, eisen en aanwijzingen van ons, van de bouwdirectie en van de overheidsinstanties, zoals de arbeidsinspectie, na te leven. Jij garandeert dat jouw Hulppersonen zich ook stipt houden aan deze instructies, eisen en aanwijzingen.

9.2. Jij beschikt over een certificaat VCA* of VCA **. Jij verstrekt ons voor het begin van jouw werkzaamheden een kopie van dit certificaat.

9.3. Jij zorgt voor de eventueel vereiste vergunningen en het treffen van veiligheidsmaatregelen.

9.4. Jij neemt dusdanige maatregelen dat er tijdens het uitvoeren van jouw werkzaamheden – waaronder het aanvoeren en afvoeren van materiaal en materieel – geen bodemverontreiniging dan wel milieuschade op de bouwplaats ontstaat. Mocht zich door jouw toedoen bodemverontreiniging dan wel milieuschade ontstaan dan meld jij dit ons schriftelijk op de dag dat deze is ontstaan. Daarnaast herstel jij de schade op jouw kosten.

9.5. Jij vrijwaart ons van alle aanspraken van derden die op dit artikel betrekking hebben.

 

Artikel 10. Verzekering

10.1.  Jij beschikt over de juiste verzekering(en) om onze Overeenkomst na te komen. Met ‘juiste’ bedoelen wij verzekeringen met een minimale dekking van € 2.500.000, – per gebeurtenis/aanspraak ter dekking van jouw aansprakelijkheid, waaronder ook productaansprakelijkheid. Met ‘juiste’ bedoelen wij ook dat jij jouw materialen (waaronder gereedschap) en materieel hebt verzekerd tegen verlies, diefstal en/of vandalisme. De verzekering voor het materieel voldoet aan de eisen die de Wet aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen daaraan stelt.

10.2. Mochten er meer meerdere verzekeringen van toepassing zijn dan gaat bij een schade jouw (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering altijd voor op de andere verzekeringen.

10.3. Beschik je niet over de juiste verzekeringen dan mogen wij onze Overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 11. Garantie

11.1. In onze Overeenkomst staat een periode waarin jij garandeert dat jouw werkzaamheden en de daarvoor gebruikte, geleverde producten ten minste:

A) Van goede kwaliteit zijn, zonder gebrek in ontwerp, constructie, montage en materiaal;

B) In overeenstemming zijn met wat in onze Overeenkomst is afgesproken;

C) Geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en het overeengekomen gebruik;

D) In overeenstemming zijn met de eisen die daaraan in de Overeenkomst en door of vanwege de overheid zijn gesteld;

E) Ten tijde van de feitelijke levering voldoen aan de geldende normen, keurkenmerken, wetten en overheidsvoorschriften.

11.2. De duur van jouw garantie is gelijk aan de garantie die onze Principaal van ons eist, tenzij de fabrieksgarantie uitgebreider is. Dan geldt de fabrieksgarantie.

11.3. De garantietermijn begint:

A) Bij levering van zaken: Vanaf de dag van levering;

B) Bij onderaanneming: Vanaf de dag van oplevering van het project (dan wel deeloplevering) door ons aan onze principaal.

11.4. Jij herstelt alle gebreken die tijdens de garantieperiode optreden. Jij herstelt de gebreken binnen 14 dagen nadat wij deze gebreken bij jou hebben gemeld. De herstelkosten komen voor jouw rekening.

11.5. Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode start voor het gerepareerde gedeelte een nieuwe garantie met de overeengekomen duur.

11.6. Binnen 14 dagen na oplevering van de werkzaamheden draag jij de overeengekomen garantiebewijzen aan ons over.

 

Artikel 12. Inspectie en keuring

12.1. Wij mogen jouw leveringen en werkzaamheden op ieder moment inspecteren of keuren. Jij zorgt er in dat geval voor dat wij deze inspectie en keuring kunnen uitvoeren.

12.2. Als wij de leveringen en werkzaamheden afkeuren, draag jij de kosten van de inspectie en/of keuring.

12.3. Ook al keuren wij goed dan doet dat niets af aan jouw verplichtingen uit deze overeenkomst.

 

Artikel 13. Intellectueel eigendom

13.1. Wij zijn eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de door jou geleverde zaken en/of door jouw verrichte werkzaamheden of diensten, tenzij wij daarover in onze Overeenkomst uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.

13.2. Jij garandeert dat jij met de levering van zaken en/of werkzaamheden dan wel diensten geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere zakelijke rechten van derden. Jij zorgt ervoor dat deze derden ons niet aansprakelijk stellen wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten.

13.3 Jij mag de informatie (daaronder mede begrepen tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke) die wij aan jou hebben verstrekt, gebruiken. Dat mag jij alleen als het gaat om de uitvoering van onze overeenkomst. De informatie is en blijft ons eigendom.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Jij bent aansprakelijk voor schade die wij dan wel onze Principaal in verband met de wijze waarop jij onze Overeenkomst uitvoert, lijdt of lijden. In het bijzonder draag jijzelf eventuele schade als gevolg van verlies, diefstal en/of vandalisme van jouw materialen (waaronder gereedschap) en jouw materieel.

14.2. Jij bent aansprakelijk voor administratieve boetes en/of andere strafmaatregelen die als gevolg van jouw doen en/of nalaten bij de uitvoering van onze Overeenkomst aan ons dan wel onze Principaal worden opgelegd.

14.3. Jij vrijwaart ons en onze Principaal voor aanspraken van derden op basis van onze overeenkomst. Jij stelt ons en onze Principaal zo nodig schadeloos.

 

Artikel 15. Ontbinding en opzegging van onze overeenkomst

15.1. In de volgende gevallen hebben wij het recht om onze Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden dan wel op te zeggen zonder dat wij jou een ingebrekestelling hoeven te sturen en zonder dat de rechter eraan te pas komt:

A) Bij (gedeeltelijke) ontbinding dan wel (gedeeltelijke) opzegging van onze (raam)overeenkomst met onze principaal;

B) Bij (een aanvraag tot) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, (gedeeltelijke) liquidatie of onder curatele stelling van jouw onderneming dan wel de (rechts)persoon die zich voor jouw verplichtingen garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt;

C) Als jouw activa onder bewind wordt gesteld;

D) Als jij (onderdelen van) je onderneming of zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk aan een ander overdraagt, jouw onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt of als er sprake is van een staking van de bedrijfsuitoefening;

E) Als conservatoir beslag wordt gelegd op (een deel van) de zaken die jij aan ons zou leveren dan wel nodig hebt om jouw werkzaamheden uit te voeren;

F) Als jij je werkzaamheden als gevolg van overmacht niet kan uitvoeren;

G) Als jij komt te overlijden;

H) Als jij bij de uitvoering van onze Overeenkomst een wettelijk voorschrift schendt, een boete of een andere maatregel opgelegd krijgt;

I) Als onze Principaal vaststelt dat jij, in het kader van een aanbestedingsprocedure van de hoofdovereenkomst, niet (meer) aan de geschiktheidseisen voldoet dan wel dat er sprake van een uitsluitingsgrond is.

15.2. Jij stelt ons onmiddellijk op de hoogte als zich één van in artikel 15.1 genoemde omstandigheden b t/m h voordoet.

15.3. Als onze Overeenkomst (gedeeltelijk) wordt opgezegd dan wel (gedeeltelijk) wordt ontbonden, dan hebben wij het recht om:

A) De door jou geleverde zaken, die wij niet (meer) kunnen gebruiken, op jouw kosten aan jou terug te sturen en om

B) De overeengekomen werkzaamheden zelf of door een ander te laten uitvoeren. Wij mogen de door jou geleverde zaken in dat geval gebruiken.

15.4. Onze vordering op jou, als gevolg van een (gedeeltelijke) opzegging of ontbinding, is meteen geheel opeisbaar.

15.5. Nadat onze Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, zorg jij ervoor dat wij en/of een derde jouw werkzaamheden zonder belemmering over kan/kunnen nemen en kan/kunnen voltooien. Jij draagt in dat geval informatiedragers, boeken, documenten etc. meteen aan ons over.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Eventuele problemen lossen wij het liefst samen met jou op. Als we toch geen oplossing vinden, dan leggen wij ons geschil voor aan de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen. Wij kunnen in onderling overleg er ook voor kiezen om het geschil aan de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch voor te leggen. Het Nederlands recht is van toepassing.

 

Aanvullende voorwaarden bij inkoop van zaken

Artikel 17. Wijze van levering

17.1. Jij levert de zaken Delivery Duty Paid (DDP) in overeenstemming met de Incoterms 2022. Het transport van de zaken is voor jouw rekening en risico.

17.2. Levering in delen is alleen toegestaan als wij dat uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Hebben wij afgesproken dat jij in delen mag leveren dan mag jij in delen aan ons factureren.

17.3. Beschadigingen, in welke vorm dan ook, ontstaan bij transport, laden, lossen, stapelen of elke andere handeling nog vóór dat het product is afgeleverd, zijn voor jouw rekening.

 

Artikel 18. Plaats en tijdstip van levering

18.1. Jij levert de zaken op het afleveradres en op het tijdstip dat in onze Overeenkomst staat.

18.2. Lever jij niet op de overeengekomen dag dan sturen wij jou een herinnering. Leidt de te late levering tot extra kosten dan brengen wij die bij jou in rekening.

18.3. Mochten wij de door jou te leveren zaken niet op de overeengekomen dag in ontvangst kunnen nemen, dan zorg jij voor een beveiligde opslag van de zaken totdat deze zaken in dezelfde staat op onze afroep alsnog kunnen worden afgeleverd.  Voor de opslag van de zaken betalen wij jou een redelijke vergoeding. Jij doet vooraf een opgave van de opslagkosten.

18.4. Mocht onze Principaal ons een boete of een korting opleggen omdat jij zaken te laat hebt geleverd, dan verhalen wij deze boete en korting op jou.

 

Artikel 19. Eigendomsovergang en keuring van geleverde zaken

19.1. Het eigendom van de door jou te leveren zaken gaat op ons over nadat wij de zaken in ontvangst hebben genomen, deze zaken hebben goedgekeurd en voor deze zaken hebben betaald.

19.2. Zaken die wij aan jou ter beschikking stellen zijn en blijven onze eigendom en worden ook als zodanig, op voor derden herkenbare wijze, door jou bewaard.

19.3. Wij en ook onze Principaal hebben het recht om de door jou geleverde zaken binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst te keuren. Jouw termijnen zijn niet van toepassing.

19.4. Wij laten jou binnen 14 dagen na onze constatering, schriftelijk weten of wij de geleverde zaken goed- of afkeuren. Keuren wij af dan vervang dan wel herstel jij deze afgekeurde zaken binnen uiterlijk 14 dagen na onze afkeuring. Daarna keuren wij de nieuwe dan wel herstelde zaken opnieuw. Keuren wij deze nieuwe of herstelde zaken daarna weer binnen 14 dagen af dan hebben wij het recht om:

A) Een derde acceptatieronde te laten plaatsvinden;

B) De geleverde dan wel herstelde zaken opnieuw af te keuren, om onze Overeenkomst onmiddellijk (gedeeltelijk) te ontbinden en om de geleden schade van jou te vorderen.

 

Artikel 20. Retourzending

20.1. Jij neemt de door jouw geleverde zaken, die buiten onze schuld niet gebruikt worden, tegen de gefactureerde prijzen, retour. Een uitzondering hierop zijn zaken die op maat zijn gemaakt.

 

Aanvullende voorwaarden bij onderaanneming van werk

Artikel 21. Uniforme administratieve voorwaarden U.A.V. 2012

21.1. Jij voert onderaannemingswerkzaamheden uit volgens de Uniforme administratieve voorwaarden U.A.V. 2012, tenzij onze Principaal ons andere voorwaarden oplegt en tenzij hierna anders wordt bepaald. Bij tegenstrijdigheden geldt de volgende rangorde:

A) De hoofdaannemingsovereenkomst tussen ons en onze Principaal;

B) Onze overeenkomst;

C) Het algemene deel van onze AIOV;

D) De Uniforme administratieve voorwaarden U.A.V. 2012.

 

Artikel 22. Onderhoudstermijn

22.1. De onderhoudstermijnen in onze Overeenkomst zijn tenminste gelijk aan de onderhoudstermijnen in de (raam) overeenkomst tussen ons met onze Principaal.

 

Artikel 23. Waarschuwingsplicht

23.1. Voordat jij jouw werkzaamheden start, onderzoek jij of de situatie (waaronder de ondergrond en aanwezige werken en zaken) ter plaatse geschikt is voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Ben jij van mening dat de situatie ongeschikt is voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan stuur jij ons uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van deze ongeschiktheid, een schriftelijke waarschuwing. Daarbij geef jij aan wat de gevolgen zijn van de ongeschiktheid voor het uit te voeren werk.

23.2. Eventuele ongeschiktheid van de aangetroffen situatie nadat jij met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden bent gestart komen voor jouw rekening en risico.

HEB JE VRAGEN?

Stel ze aan een van onze medewerkers.

Neem contact op
Peter - Ons team